Anfürsich es et Blues

(Paket an e Flittche vum Eijelstein)

 

Saach bes du bestuss

Bes du noch komplett

Ding Kaat hätt mich fass ruiniert

Joot du häs keine Mann

Ävver ich han en Frau

Jläuvs du die hätt nit lese jeliert

 

Die es us joodem Huus

Hät met d`r Strooss nix am Hoot

Die triff sich met dä Frau vum Boss

Un wenn dä vun dir hürt

Bin ich Kronprinz jewäs

Ding Kaat hät mich ne Zobel jekoss

 

Najuut wat koss dä Anwalt

Jeld spillt kein Roll

Zehn Mill ? Kei Thema Scheck litt bei

Un ne game boy für dä Blaach

Ne CD-player für dich

Un für dä Mario nüng Milimeter Blei

 

Jo wie du siehs he es alles nur vum Feinsten

            Alles frisch alles fit alles nur vun feinster Hand

            Vun feinster Hand

 

Ich denk off an uns Bud

Drei Daach nur em Bett

Kei Hemb am Hingersch ävver jung un stolz

Un dä Hingerhoffrään

Hatt jenau dä Sound

Vun brennendem Kamineholz

 

Statt Dinah Moe Humm

Un Trips en Amsterdam

Jiddet jetz Jolf en Kitzbühl met all dä Köpp

Un dann ovends op nett

Salätche beim Boss

Däm singer Frau un ihrem fädije Möpp

 

He willsde wisse wie et wirklick es

Jeld spillt kein Roll nä nä

Ävver ich brööt dringend Zick

Zick für mich selvs

Weisde wat ich schick dir jede Woch zehn Mill

Weisde wat du schicks mir jede Woch e Tütche Stunde

He ich waade op en Meldung

Zwische Vollmond un Meddernaach

 

            Jo wie du siehs he es alles nur vum Feinsten

            Alles frisch alles fit alles nur vun feinster Hand

            Vun feinster Hand

            Anfürsich es et Blues