Düür en d`r Wand

Jo ich jläuv et es lang schon kei Füür am brenne he

En dat ich ming Hand für dich läät

Un wohin ich och luur ich sinn keine Strick

Dä uns fessele däät dä mer Sick an Sick trook

 

Jo mer säät dat et Beste noch köhm noch vür uns lööch

HingerDüür en d`r Wand

Ich hoffe nur mir han uns nix ahnjedonn

Wat die Zick nit noch jootmaache kann

 

Wenn ne Droum sich verstreut

En zu vill Richtunge jedeit

Wenn ne Sturm sich zu sibbe lau Lüffje kasteit

Wenn e splitternackt Jeseech

Jeblend weed vum Leech

Vun verletzung övver Arrojanz bis zum Femejereech

 

Et weed höchste Zick

Dat mer sich vun Kette befreit

Wemmer se spürt

Un dann wach weed un schreit

 

Kumm trauer nit öm wat nie wor

Sei fruh dodröm

Dat mir dä Zauber jekannt

Un wenn jeder singe eijene Kreech övverlääv

Dann kannsde se ahne

Die Düür en d`r Wand