Em Fejefeuer ungerm Fluss

Do stommer janz brav

He vür dingem Jrav

Dat du su plötzlich jingks

Hammer koum jeraaf

Herr Pator Neu

Käut singe Käu

Dä hät dich zwar nit jekannt

De Houpsaach Schuld un Reu

 

Du hätts leever he en Sessions

Un en Party vun Format

Un jeder he dä weiss dat och

Ävver et weed jo nie jemaat

 

            Do jangk schon ens vür

            Un prüf et Revier

            Mer sinn uns em Fejefeuer ungerm Fluss

            Ich bliev noch jet do

            Ich kumme dann noh

            En et Fejefeuer ungerm Fluss

 

Do stommer janz höösch

Keiner su wie möösch

Un dinge ahle Bassist

Luurt dauernd op de Uhr

Un vörre ding Frau

Em Ärm dä Wau Wau

Die weiss noch winnijer vun dir

Als d`r Herr Pastur

 

Saach stell der vür du liss do unge

Un et es verdächtich still

Un alles määt op tieftodtrüb

Usser ich ich han en Sonnebrill

           

            Jangk vür

            Un prüf et Revier...

 

Äh… pass op, do es noch ein Saach…ich weiss nit ov dat dä richtije

Zeitpunk es für dat ze thematisiere.... ävver.... ich krijje doch noch ene

Hunni vun dir, du weiss Bescheid: Mau Mau....tja...wat maache mer do jetz...

Ich kann jo jetz schlääch ding Frau.... wäje einem Hunni...

 

Moment do fällt mer en

Dä Will die Spinn

kridderer vun mir noch zwei

Dann jissde ihm dä Eine

Un wenn ich do bin mische mer neu

 

Nu loss doch jonn un jangk schon ens vür

Jenooch Explizier

            Mer sinn uns em Fejefeuer ungerm Fluss

            Ich bliev noch jet he

            He bei dinger Witwe

            Un jrööss mer et Fejefeuer ungerm Fluss

            Mer sinn uns em Fejefeuer ungerm Fluss