Flurjeburt

Diplomsohn satt op singem Balkon

Hatt en fidele Tele-Vision

Ich maach dä Hiwi beim Local TV

En zwei drei Jöhrche sitz ich dann om Thron

 

däät mieh schmiere als assistiere

Em Land des Lächelns seicht salutiere

Plötzlich e Stimmche us singem Hembche

Fängk ahn ze singe un su däät et klinge:

 

            Flurjeburt Flurjeburt

            Wat häsde widder römjehurt

Flurjeburt Flurjeburt

Nüng Mohnd han dir zu lang jeduurt

Du häs zu fröh en et Leech jeluurt

Fludderije Flurjeburt

 

Kamin-Trien voll op Amphetamin

Talentfrei hatt ne Pantomim` Spleen

Ballettschull bezahlt us Papas Schatull

Blow Jobs beim Pförtner für en Ampull

 

Knallprall en d`r Balletthall

Hält jede andere für singe Vasall

Plötzlich e Krätzje us singem Lätzje

hoot jet singe su däät et klinge:

 

            Flurjeburt Flurjeburt....

 

Büro-Beau blöd wie Bohnenstroh

Emmerwies Piccolo inkognito

Klammheimlich breitbeinich schleimich un link

En jeder Paus durch et Finster Falschparker verzink

 

Ovends Remy Martäng bei singem Kusäng

Dä Scheck em Visier weil dä es bei d`r Schmier

Plötzlich ne Blues out of his shoes

hoot jet maule un su däät et jaule

 

            Flurjeburt Flurjeburt…