Hillije Naach

He pack dieh Jeschenk us

Et litt en Zitron drop

Un e Döppe met Salz steht dobei

He Weet maach et Leech us

Die Jeseechter kann ich föhle

Un noch e Bierche wör jetz einwandfrei

 

E Paar Wollsöck vum Ühm

Rasierwasser vun d`r Tant

Jo mer kütt sich nit jross en de Quer

Un die Musik es op Halvmast

Jenau wie dä Flachs

Un dä Underberg Jödel es leer

 

Un wie jedes Johr tröstet

Dat Karin dä Rolf

Vielleich nemp sie ihn dis Johr jo met

Un dä Bään rööf sing Ex ahn

Op die jrad noch jeschannt

Ävver die litt ald lang schon em Bett

 

            He pack dieh Jeschenk us....

 

Nur dä Eddie dä fählt

Dä es doheim bei singer Frau

Un jeputz wäje däm Perle Collier

Un sing Frau wör vill leever

En ner Disko om Ring

es nähx Johr bestemp widder he

 

Un dä Will födert de Joldfisch

Met singer Frikadell

Weil Wasser un Bruut

Sin bei Joldfisch schwer in

et jitt keine Kreech

E Fündche dojäje

dä Jenscherkritt dat schon hin

 

            He pack dieh Jeschenk us....