(Life after breakfast, Original: Text und Musik: Ray Davis)

 

Du weeds wach - alles es Hassel

Du denks et Lääve löuf vorbei

Jeff dinger Fott ne kleine Kickstart

Däu dich selver en de Reih

Treck dich selvs us däm Schlamassel

Och wenn du meins dat dat nit jeit

Maach dir eez ens e Kümpche Kaffee

Dunn dir nit immer selver leid

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Pläne un Idee satt

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Sicher dat - d`rek nohm Fröhstöck

      Sei nit schwermödich un matt

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Sicher dat - d`rek nohm Fröhstöck


Schöddel dich versöök ze verjesse

Noh jeder Naach do weed et hell

Manches weed doch morje schon besser

Übrijens och hormonell

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Sicher dat - d`rek nohm Fröhstöck

      Jiddet Schmeck un Zuckerwatt

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Sicher dat - d´rek nohm Fröhstöck

Wat e Wedder wat e Jequassel

Op dr Strooss un och em Netz

Keiner rouch mieh all sin am Jogge

Identisch met däm Weltjesetz

Maach us dir bloß keine Waggel Daggel

Für ding Frönde un Famillich

Kumm usem Quark et räänt och nit stark

Nemm ding Tablett un sammel dich

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Pläne un Idee satt

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Sicher dat - d´rek nohm Fröhstöck

      Sujar och ohne Krawatt

      Jiddet Lääve nohm Fröhstöck

      Sicher dat