Mord ohne Hass

He wor die eezte Fläsch Lambrusco

Un die eezte Tüüt

eezte Knutschfleck wie e Hüftsteak

Domit en och jeder süht

eezte Gig unger dä Kirch

Nä wat hammer jelaach

 

Do wor Kommissbruut un Jranate

Un en Tass jeschmolze Ies

Die Knutschflecke dääte bloode

Un woren voll met jälem Knies

Dobei häsde nie en dingem Lääve

Je jet jäje Russe jehatt

 

            Wie kammer su jet verdaue

            Wie jeht dann Mord ohne Hass

            Wem kammer wie wick vertraue

            Wem sing Nas weed flöck blass

            Vun dem Mord ohne Hass

 

Als Souvenir e paar Bombesplitter

Un dressich Prozent

Un doheim dä heissjeliebte Fussball

Dä dich nimmieh kennt

Un all dä Hunger un all die Hamster

Un et eezte saftije Stöck Speck

 

Dann endlich widder jet an de Fööss hann

VW un Rimini

Kei Jewesse un kein Splitter

Dunn dir jetz noch wieh

Jo die Zick sieb all die Alpdräum

Us jeder Annekdot

 

            Wie kammer su jet verdaue....

 

Jetz stehsde do en dingem Jaade

An d`r Ping Pong Plaat

Un minge Klein es Speedy Fetzner

Für en Tafel Schokolad

Un du lööss en knapp jewinne

Ohne dat et merk

 

            Wie kammer su jet verdaue...