Platz an d`r Sonn

Jösses wenn du wüsstest

Wat ich nit all esu weiss

Dann leef su manchem huhe Dier

Un och mir schwer d`r Schweiss

 

He Jung biess op de Zung

Dann jiddet och für dich dat Sakrament

Dat immer wemmer nimmieh kann

Dat mer dann eine kennt

 

Häsde nix an de Fööss

Määsde besser Shake Hands

Denn jönne künne dunnse

Hück nur noch bejrenz

Wennde eine weede wills

Jiddet kei Pardon

Weil all wollense stonn

He om Platz an d`r Sonn     

 

O Herrjott wat mich ärjert

Es dinge Verzäll vun dä Moral

Dat es dingem Frönd met dä drei Zacke

Beim Kacke ejal

 

En d`r Vorratskammer hammer

Krokodilsträne parat

En denne weed sonndaachs

Unser bedrisse Jewisse jebad

 

Häsde nix an de Fööss

Määsde besser Shake Hands

Denn jönne künne dunnse

Hück nur noch bejrenz

Wennde eine weede wills

Jiddet kei Pardon

He om Platz an d`r Sonn   

 

            Luur wie se do stonn

            He om Platz an d`r Sonntag        

            Wie se biesse kratze späue

            Sich bedriesse un bekläue

            He om Platz an d`r Sonn  

 

Marie Marie saach nie nie

Nit dat do`t späder bereus

Denk immer an die Hingerdüür

En däm Jemüür vür däm du steis

 

It`s one for the money

Two for the show

Dreistigkeit siegt

Hingerher frööt kein Sou

Wennde eine blieve wills

Jiddet kei Pardon

He om Platz an d`r Sonn    

 

            Luur wie se do stonn

            He om Platz an d`r Sonn  

            Wie se biesse kratze späue

            Sich bedriesse un bekläue

            He om Platz an d`r Sonn