Spille jonn

Janix es ömesöns alles hät singe Preis

Un jeder es schuld dran bes zum Jäjebeweis

Kippfijure am Paddel en nem vill ze jrosse Kahn

De Wann läuf övver un de Milch brennt an

 

Keine Blick ohne Botschaff kahle Charme em Jeseech

Ich sinn mieh Brille als Auge un en dr Naachcreme en jröne Fleech

Un wenn ens jet Rouh es klingk dat wie`n Alarmsiren

Kein Luf kei Wasser ohne hätzensjoode Mäzen

Ich sejel vum Balkon jedrare vun nem Song

Kumm lo`mer spille jonn

 

Scheinriese kumme nöher naasse Blädder em Hoor

Fröher wor immer alles besser weil mer do jünger wor

Klein Männer han Kanone un Amor nur ne Pfeil

Dat Joode es zum Jähne un dat Böse immerjeil

Ich sejel vum Balkon jedrare vun nem Song

Kumm lo`mer spille jonn

 

He Schatz wat jeit hück noch loss alles stonn

Es dir nie opjefalle wie ignorant ich ben

Kumm lo`mer spille jonn

 

All han zo allem en Meinung un spreche all zur selve Zick

Wo sin de nächste Feinde mir weed et Bloot ze dick

Alle Tricks sin verrode Magie es nur en Tabell

Un die am loudste bedde kummen och nit fröher en de Höll

Ich sejel vum Balkon jedrare vun nem Song

Kumm lo`mer spille jonn