Us em Nix

Do steht e halv Jlas suure Wing

Drei Hemde op d`r Ling

Fass neu doch durch Erinnerung verjreist

 

Ne Pullover en d`r Bütt

Opjeribbelt neu jestrick

Ze vill Jähzorn un Willkür un Ignoranz Verschleiss

 

Em Café em Katzeeck

Hinger Zeidunge versteck

Dann ne Blick janz unverhoff dezent un leis

 

            Us em Nix stehs du do

            Us em Nix bes du mir noh

            Us em Nix hätt dä Himmel dich

            Allein zu mir jeschick

 

Du jehs noh dä zweite Naach

Dat wor vürher affjemaat

Wing dä mir jedrunke wor wild un weich

 

Frisch Hemb op minger Haut

Alles neu un doch vertraut

Ich weiss jetz wat hinger mir litt

Es doch nit alles jleich

 

            Us em Nix stehs du do

            Us em Nix bes du mir noh

            Us em Nix hätt dä Himmel dich

            Allein zu mir jeschick